14. Dezember 2023

Paula Lambert – Sex Education – Ich glaube, ich komme!

14. Dezember 2023

Till Reiners – Mein Italien

14. Dezember 2023

Osan Yaran – Aus Prinzip!

14. Dezember 2023

Timon Krause – Messias

14. Dezember 2023

Pizzera & Jaus – Comedian Rhapsody

14. Dezember 2023

Spider Murphy Gang – Unplugged

14. Dezember 2023

Gernot & Stipsits – Lotterbuben

14. Dezember 2023

Gernot & Stipsits – Lotterbuben

14. Dezember 2023

Klaus Eckel – Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht